ul. Podolska 25, Bydgoszcz

Regulamin serwisu

§1 Preambuła

Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Naprawytelefonow.pl oraz zasady jego funkcjonowania.

§2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego www.naprawytelefonow.pl jest „P.U.H. Votum”, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz,
NIP: 5541007884, REGON: 090489873.

2.  Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego Naprawytelefonow.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§3 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

3. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

5. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

6. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

7. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

8. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Sprzedawca: „P.U.H. Votum”, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz, NIP: 5541007884, REGON: 090489873.

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§4 Konto

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego Naprawytelefonow.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne.

3.   Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywanie newsletterów.

§5 Wycena usługi

1. Ceny za Usługi w zależności od wybranego producenta, modelu i rodzaju usterki zostały określone w kreatorze cen na stronie Naprawytelefonow.pl.

2. W przypadku wskazania jednej określonej ceny za naprawę zgodną
z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę, P.U.H. Votum gwarantuje jej wykonanie w tejże kwocie.

3. W przypadku wskazania zakresu cenowego „od – do” za naprawę zgodną z parametrami wskazanymi przez Zleceniodawcę, P.U.H. Votum gwarantuje, że cena maksymalna za naprawę nie zostanie przekroczona, a ostateczna cena może być od niej niższa w zależności od tego, czy dane uszkodzenie było spowodowane jednym lub więcej czynnikami, co może zostać określone dopiero po analizie podzespołów elektronicznych na miejscu w serwisie. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż wskazana kwota minimalna wskazana na stronie Naprawytelefonow.pl, obsługa klienta skontaktuje się ze Zleceniodawcą, aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy.

§6 Zlecenie naprawy

1. Zleceniodawca zgłasza zlecenie naprawy za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Naprawytelefonow.pl

2. W celu złożenia zlecenia, Zleceniodawca może, ale nie musi, założyć konto użytkownika, które poza złożeniem zlecenia umożliwia śledzenie postępów naprawy i otrzymywanie aktualnych informacji na temat nowości w ofercie oraz aktualnych promocji.

3. Po wprowadzeniu w formularzu przez Zleceniodawcę danych kontaktowych, tj.:

a) imienia i nazwiska / nazwy firmy

b) adresu

c) numeru telefonu

d) adresu e-mail

e) producenta i modelu sprzętu

f) numer IMEI urządzenia (dotyczy telefonów komórkowych)

Zleceniodawca otrzyma informację o cenie naprawy oraz informację o dacie i godzinie odbioru sprzętu przez przedstawiciela firmy kurierskiej, z miejsca wskazanego przez Zleceniodawcę.

4. W przypadku podania niekompletnych, nieczytelnych lub nieprawidłowych danych, o których mowa w punkcie 3 powyżej, P.U.H. Votum nie ponosi odpowiedzialności za następstwa tego faktu względem Zleceniodawcy lub osób trzecich, m.in. niemożność odebrania / dostarczenia przesyłki lub jej błędne doręczenie. Wszelkie koszty związane z tym faktem obciążają Zleceniodawcę.

5. Zleceniodawca ma obowiązek wydać kurierowi kompletne urządzenie, wraz ze wszystkimi akcesoriami, których razem z nim Zleceniodawca używa (kabel USB, ładowarka, itp.), nawet jeżeli nie są one związane bezpośrednio z charakterem zgłoszonej usterki.

6. Zleceniodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć sprzęt przed uszkodzeniem i zniszczeniem mogącym powstać w transporcie.

7. Po otrzymania przesyłki pracownicy sprawdzają jej stan (stan opakowania) i stan samego urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu przesyłki, jest spisywany protokół szkody, a samo urządzenie jest poddawane szczegółowym testom, czy uszkodzenia widoczne na opakowaniu mogły spowodować jakiekolwiek uszkodzenia samego urządzenia. P.U.H. Votum nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu powstałe w transporcie.

8. W przypadku, jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki nie nosi śladu uszkodzenia, a stan przesłanego urządzenia wskazuje na inne uszkodzenia niż wynika to ze zlecenia naprawy, które złożył Zleceniodawca, obsługa klienta skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

9. Jeżeli nie ma zastrzeżeń co do przesyłki i samego urządzenia, zostaje ono przekazane do działu technicznego, gdzie weryfikowana jest zgłaszana do naprawy usterka i następuje jej naprawa. W przypadku stwierdzenia przez usterek innych niż zgłoszone w trakcie zlecenia wykonania usług P.U.H. Votum dokona wyceny naprawy tychże usterek i przedstawi nowy kosztorys naprawy Zleceniodawcy drogą mailową.

10. W przypadku braku akceptacji nowego kosztorysu naprawy przez Zleceniodawcę, P.U.H. Votum odsyła przesłane przez Zleceniodawcę urządzenie w stanie, w jakim ono dotarło.

§7 Zabezpieczenie danych

1. Zleceniodawca przed przekazaniem urządzenia kurierowi zobowiązany jest do zabezpieczenia wszelkich danych przechowywanych na urządzeniu poprzez wykonanie ich kopii zapasowej.

2. P.U.H. Votum nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie
i innych nośnikach przekazanych ze sprzętem do naprawy.

3. Na wyraźne zlecenie Zleceniodawcy, zawarte w zgłoszeniu serwisowym i za dodatkową opłatą określoną na stronie Naprawytelefonow.pl, P.U.H. Votum może zabezpieczyć dane znajdujące się na urządzeniu.

4. Usługa zabezpieczenia danych jest możliwa do zrealizowania, jeżeli stan techniczny urządzenia pozwala na jej wykonanie. W przypadku, kiedy usługa zabezpieczenia danych nie może być zrealizowana, P.U.H. Votum informuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową.

5.  W terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zleceniodawcy jak w punkcie 4 powyżej, Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez ponoszenia żadnych kosztów.

§8 Wykonanie naprawy

1. P.U.H. Votum dokłada wszelkich starań, żeby naprawa została zakończona w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu urządzenia. Dotyczy to przypadków, gdy zlecenie naprawy posiada gwarantowaną cenę lub też cena naprawy zostaje finalnie wyceniona na poziomie kwoty minimalnej (kwota „od”), która została zaprezentowana podczas zgłaszania zlecenia naprawy na stronie Naprawytelefonow.pl.

2. W przypadku gdy cena naprawy, określona po weryfikacji na miejscu w serwisie, jest wyższa niż wskazana na stronie Naprawytelefonow.pl kwota minimalna, obsługa klienta kontaktuje się ze Zleceniodawcą drogą mailową aby uzyskać jego akceptację co do kwoty naprawy. Do czasu uzyskania drogą mailową akceptacji ze strony Zleceniodawcy, wszelkie dalsze czynności zostają wstrzymane.

3. Naprawione urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy w tym samym dniu, kiedy zostaje naprawione, chyba że charakter uszkodzenia i naprawy kwalifikuje urządzenie do wydłużonych testów obciążeniowych. W takim przypadku, urządzenie jest odsyłane do Zleceniodawcy najpóźniej w następnym dniu roboczym.

4. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy Zleceniodawca niezwłocznie informowany jest o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

5. Elementy zużyte podczas naprawy są poddawane utylizacji. P.U.H. Votum zwróci zużyte części tylko na wyraźne życzenie Klienta wyrażone przed przystąpieniem do naprawy urządzenia.

6. P.U.H. Votum zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionego sprzętu do Zleceniodawcy z powodu braku dostępności na wolnym rynku oryginalnych części zamiennych lub ich zamienników oraz innych niezależnych od serwisu czynników.

§8 Zwrot naprawionego sprzętu

1. Naprawiony sprzęt zostanie zwrócony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Zleceniodawcę.

2. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki oraz jej stan przy odbiorze w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, np. uszkodzenia opakowania, uszkodzenia sprzętu, niekompletności, Zleceniodawca ma obowiązek spisać z kurierem protokół szkody, a następnie niezwłocznie poinformować P.U.H. Votum o zaistniałej sytuacji, w celu dochodzenia ew. odszkodowania od kuriera.

§9 Rozliczenia za usługi

1. Rzeczywisty koszt naprawy wyszczególniony zostanie na fakturze dołączonej do urządzenia po zrealizowaniu naprawy.

2. Zapłata nastąpi w momencie odbioru urządzenia przez Zleceniodawcę, poprzez zapłatę za usługę przedstawicielowi firmy kurierskiej, który dostarcza urządzenie Zleceniodawcy, a z którą to P.U.H. Votum ma podpisaną stosowną umowę na przyjęcie tej płatności.

3. Zapłata za usługę może również nastąpić poprzez przedpłatę na konto wskazane przez P.U.H. Votum, przy czym w przypadku, kiedy została uzgodniona taka forma rozliczenia naprawy pomiędzy P.U.H. Votum a Zleceniodawcą, a Zleceniodawca nie wywiąże się ze zobowiązania zapłaty, P.U.H. Votum  zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze świadczeniem Usługi do momentu zaksięgowania środków za naprawę na koncie bankowym wskazanym przez P.U.H. Votum .

§10 Gwarancja na usługi i części

1. P.U.H. Votum udziela 12-miesięcznej gwarancji na wykonane Usługi oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy.

2. Gwarancji udzielanej przez P.U.H. Votum nie podlegają inne elementy składowe urządzenia.

3. Okres gwarancji biegnie od daty wydania urządzenia kurierowi przez P.U.H. Votum.

4. W okresie gwarancji, jak określono w punkcie 1 powyżej, P.U.H. Votum usunie wszelkie usterki podlegające gwarancji bezpłatnie.

5. Gwarancji udzielonej przez P.U.H. Votum nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

6. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem:

a)        modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania,

b)        uszkodzeń powstałych na skutek zalania lub działania wilgoci,

c)        uszkodzeń mechanicznych,

d)        uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym przez producenta urządzenia,

e)        uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania.

§11 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane:

a)        za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected],

b)        pisemnie na adres „P.U.H. Votum”, ul. Nowa 21, 85-119 Bydgoszcz

2. Reklamacja powinna być złożona w sposób zapewniający identyfikację Klienta (imię i nazwisko/nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail, oraz dane identyfikujące usługę, której dotyczy reklamacja).
Zgłoszone reklamacje nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji Klienta lub usługi nie będą rozpatrywane.

3. Sprzęt, którego dotyczy reklamacja zostanie odebrany od Klienta w sposób opisany w §3, lub zostanie dostarczony przez Klienta. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Odpowiedź udzielana jest w terminie do 14 dni od daty wpływu reklamacji i Sprzętu do Spółki. Z zastrzeżeniem opóźnienia wynikającego z siły wyższej, brak odpowiedzi
w powyższym terminie skutkuje uznaniem reklamacji.

4.  Jeżeli odpowiedź na reklamację nie jest satysfakcjonująca Klient może:

a)        złożyć odwołanie od przedstawionego stanowiska przesyłając zgłoszenie
w jednej z form określonych w ust. 1 powyżej

b)        wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. P.U.H. Votum zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

3. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich zamieszczenia na stronie gorepair.pl z tym zastrzeżeniem, że nie odnoszą się do Usług uprzednio rozpoczętych.

4. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:
[email protected]